1/4

KHÓA KHAI GIẢNG 2020

NGÀY: 4/5/2020

  • CA 1: BASIC 1

THỨ 2 - 4 - 6: 5.30 - 7PM

  • CA 2: ADVANCE 1

THỨ 2 - 4 - 6: 7.30 - 9PM

  • CA 3: BASIC 2

THỨ 3 & 5: 5.15 - 7.15PM

  • CA 4: ADVANCE 2

THỨ 3&5: 7.30-9.30PM